Các câu hỏi về chung cư Gold Tower

Câu 1: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 NĐ 99/CP thì giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp vậy chung cư Gold Tower là tổ chức nào? Liên Sở Tài chính – Xây dựng có thực hiện thông báo giá như quy định tại điểm 2.2.4 Phần III của Thông tư số 05/2007/TT-BXD hay không? (2.2.4 Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tình hình cụ thể của địa phương để công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu,… để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.)

Câu 2: Về chi phí quản lý dự án đối với dự án có nhiều loại công trình: Theo CV 1751: Định mức chi phí quản lý dự án chung cư Gold Tower được tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình được duyệt. Như vậy đối với từng dự toán công trình thì chi phí quản lý dự án chung cư Gold Tower sẽ được tính như thế nào? Nếu tính như hai cách sau thì cách nào đúng? Ví dụ: Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất các sản phẩm may trong đó có công trình chính nhà xưởng sản xuất (công trình công nghiệp), công trình phụ là nhà làm việc, nhà để xe, cổng hàng rào (công trình dân dụng), bờ kè bảo vệ bờ sông (công trình thủy lợi)…với tổng mức đầu tư là 25 tỷ (trong đó chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế GTGT là 20tỷ).

Cách 1. Căn cứ chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế GTGT trong tổng mức đầu tư là 20 tỷ để xác định được định mức chi phí quản lý dự án khi lập dự toán công trình đối với từng loại công trình trong dự án gồm:
* Công trình công nghiệp: 1,96 %
* Công trình dân dụng: 1,862 %
* Công trình thủy lợi: 1,764 %

Leave a Reply