thẩm định DADT -BCKTKT Dự án gold Tower

Một Dự án gold Tower đầu tư đã được phê duyệt từ năm 2001, nhưng do chưa có vốn nên đến nay dự án chưa thực hiện các bước tiếp theo, bây giờ mới có vốn, nhưng tài liệu cũ đã lâu, đến nay có nhiều thay đổi nên chủ đầu tư có phải lập lại Dự án gold Tower không, có quyền huỷ tài liệu cũ không, và bây giờ có thể chỉ định hoặc đấu thầu lựa chọn nhà thầu khác lập dự án được không hay bắt buộc phải nhà thầu cũ (2001) lập. Ghi chú: Tiền lập dự án cũ chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu rồi. Dự án của Dự án gold Tower đã có quyết định phê duyệt dự án chưa?. Nếu có rồi theo mình bạn không cần lập lại dự án, mà chỉ cần điều chỉnh dự án là được. Điều chỉnh dự án có thể mời đơn vị lập dự án đề nghị họ điều chỉnh, còn không bạn có thể nhờ đơn vị khác có đủ năng lực. Còn nếu dự án bạn chưa được duyệt thì bạn hoàn toàn có thể lập dự án mới và có thể chọn nhà thầu khác mà không cần quan tâm đến nhà thầu tư vấn cũ vì bạn đã thanh toán đầy đủ chi phí lập dự án rồi. Đối với DA ĐT không phải lập DA mà chỉ cần lập báo cáo KTKT thì người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định toàn bộ báo cáo KTKT và quyết định đầu tư.
Như DA của bạn phải điều chỉnh lại dự toán mà không làm vượt đã được phê duyệt thì còn nếu vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư xem xét quyết định để điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Leave a Reply