thiết kế cơ sở của bước lập dự án đầu tư Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Gold Tower 275 Nguyễn Trãi muốn đầu tư thiết bị để SX. Tổng nguyên giá thiết bị là 45.000 triệu.,thời gian sử dụng 5 năm,tính khấu hao tổng số năm. Giá trị thanh lý sau 5 năm thu được là 100 triệu. Doanh thu thuần năm thứ 1 đạt được 30.000, năm sau tăng 20% so với năm trước đó.Chi phí hoạt động hàng năm(chưa kể KH) chiếm 60% so với doanh thu thuần.Một số chi phí thăm dò,khảo sát…..phát sinh 120triệu. Vốn luân chuyển bỏ ra để thiết bị vận hành như sau: Ngay từ thời điểm hiện tại là 14.000tr,năm thứ 3 đầu tư thêm 6.400tr.,toàn bộ số vốn này sẽ thu hồi lại khi kết thúc dự án. Thuế suất thuế TNDN 25%.Chi phí sử dụng vốn cho dự án 14%
Yêu cầu:
1/ Xây dựng dòng tiền dự án.
2/ Tính IRR và cho biết có nên đầu tư thiết bị trên hay không? Theo Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đây là bài học rất cơ bản, Gold Tower 275 Nguyễn Trãi phải nghiên cứu tài liệu, bài giảng của thầy cô để giải quyết vấn đề, sau đó đưa lên diễn đàn để mọi người góp ý xem cách giải đó có đúng hay không?
Còn Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đưa bài lên chờ mọi người giải giúp rồi chép chiều nộp bài thì tôi e là cách giải quyết vấn đề không hợp lý. Một dự án đã có chủ trương đầu tư, bầy chừ chuẩn bị bước lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư và Trong các thủ tục trên thì có một hạng mục là thiết kế cơ sở. Vậy hạng mục thiết kế cơ sở này có chi phí là như thế nào? có được ứng trước được không? Thiết kế cơ sở là một phần của dự án đầu tư XDCT ( Báo cáo nghiên cứu khả thi). Trong Báo cáo đầu tư và không có nội dung thiết kế cơ sở.
Chi phí lập dự án đầu tư ( gồm TKCS và thuyết minh dự án) bạn tham khảo tại định mức 957, ở phần ghi chú có ghi việc xác định tỷ trọng chi phí phần TKCS và phần thuyết minh do các bên giao nhận thầu thỏa thuận.

Leave a Reply